Algemene Voorwaarden

  1. Breedijk Veenis Advocaten is een maatschap van rechtspersonen en natuurlijke personen. De maatschap stelt zich ten doel de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.
  2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Breedijk Veenis, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Breedijk Veenis is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de besloten  beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft.
  4. Indien geen uitkering als bedoeld in artikel 3 volgt, is de aansprakelijkheid van Breedijk Veenis in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000,00.
  5. Bij het inschakelen van derden zal Breedijk Veenis steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Breedijk Veenis is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. De opdrachtgever machtigt Breedijk Veenis om namens hem eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. 
  6. De opdrachtgever vrijwaart Breedijk Veenis tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Breedijk Veenis.
  7. Niet alleen Breedijk Veenis maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  8. De hoogte van het verschuldigde uurtarief wordt vooraf overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief wordt geïndexeerd overeenkomstig de Richtlijn salarissen curatoren en bewindvoerders, zoals vastgesteld in overleg tussen De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Gedeclareerd worden alsdan de gewerkte uren maal het overeengekomen uurtarief. Op de declaraties worden de voor verschotten en diensten van derden in rekening gebrachte bedragen gespecificeerd. 
  9. Op de rechtsverhouding tussen Breedijk Veenis en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Breedijk Veenis voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
  10. De algemene voorwaarden worden voor aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever toegestuurd of ter hand gesteld. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Van deze algemene voorwaarden zal een exemplaar gedeponeerd worden ter griffie van de rechtbank te Amsterdam.